1.       Allmänt

1.1.      För Procyons Internetanslutning gäller dessa villkor. Genom Tjänsten får Kunden en anslutning (access) till Internet.

1.2.      Med ”Tjänst” avses Procyons Internet-by-Cable och i förekommande fall tilläggstjänst. Med ”Kund” avses den juridiska eller fysiska person som har ingått avtal om Tjänst med Procyon. Med ”Procyon” avses företaget Procyon AB som ansvarar för avtalet med Kunden.

1.3.       Kunden är medveten om att Procyon eventuellt inte kan leverera Tjänsten för det fall Kunden flyttar, eftersom Tjänsten av tekniska skäl inte är tillgänglig på alla geografiska platser. Vid eventuell flytt av Tjänsten faktureras Kunden en flyttavgift, enligt Procyons vid var tid gällande prislista.

1.4.      Tjänstens närmare innehåll anges i vid var tid gällande produktbeskrivning av Tjänsten.

1.5.       Kunden skall ange den adress dit faktura skall skickas samt den e-postadress dit andra meddelanden skall skickas. Har Procyon skickat ett meddelande till någon av de angivna adresserna, anses meddelandet ha kommit fram till Kunden senast sju (7) dagar efter avsändande.

 

2.       Avtalet

2.1.      Procyon får begära att Kunden ställer säkerhet för Kundens fullgörande av avtalet om det finns befogad anledning att anta att Kunden inte kommer att betala sina fakturor i tid.

2.2.      Kunden får överlåta avtalet om Procyon medger det. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligen. För överlåtelsen skall betalas ersättning till Procyon.

2.3.      Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Den tillträdande Kunden svarar solidariskt med den frånträdande Kunden för förpliktelser, som var möjliga att känna till och som uppkommit före denna tidpunkt.

2.4.      Procyon får överlåta avtalet eller del därav till annat bolag.  

 

3.       Utrustning

3.1.      Procyon garanterar inte Tjänstens kvalitet om Kunden ansluter icke-rekommenderad utrustning i Tjänstens installationspunkt.

3.2.      Om Kunden ej löser ut sin försändelse ska Kunden ersätta Procyon för dess ekonomiska utlägg.

 

4.       Anslutning och installation

4.1.      I installationsanvisningen som Procyon tillhandahåller framgår hur Kunden skall ansluta sig till Tjänsten.

4.2.      Installation/leverans som åligger Procyon skall fullgöras inom skälig tid, normalt inom fyra (4) veckor från  det att Procyon har mottagit Kundens beställning, om inte annat avtalats mellan parterna. Har inte leveransen fullgjorts inom fyra (4) veckor har Kunden rätt till prisavdrag. Avdraget uppgår till ett belopp som motsvarar en (1) månads abonnemangsavgift. Ersättningen regleras genom avdrag på fakturan.

4.3.      Kunden skall ge, eller tillse att Procyon ges, tillträde till Kundens lokaler eller annan plats där Tjänsten skall installeras om detta erfordras för att Procyon skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal.

4.4.      För eventuella e-postlådan/orna erhåller Kunden användarnamn och lösenord.

4.5.      Om Kunden har beställt och erhållit ett e-postkonto, men inte börjat nyttja kontot inom sex (6) månader från det att Tjänsten har installerats, har Procyon rätt att stänga ner detta e-postkonto. Kunden kan dock när som helst alltid beställa ett nytt konto kostnadsfritt.

4.6.      Procyon har rätt att av tekniska eller driftmässiga skäl ändra Kundens e-postadress. Kunden skall dock informeras innan sådan förändring sker.

 

5.        Felavhjälpning

5.1.      Om fel eller avbrott i Tjänsten uppstår skall Procyon åtgärda detta inom skälig tid från Kundens felanmälan. Felanmälan sker till Procyons kundtjänst. Felavhjälpning sker sedan under normal arbetstid.

5.2.      Procyon är inte skyldigt att åtgärda fel eller avbrott om detta hindras på grund av omständighet utanför Procyons kontroll – t.ex stejk, lockout, myndighets åtgärd, blixtnedslag, hårt väder, nytillkommen eller ändrad lagstiftning hänförlig till Tjänsten – under den tid som hindret består.

5.3.      Tjänsten är en anslutningstjänst (accesstjänst) till Internet och kunden är införstådd med att avbrott, fördröjningar etc. på Internet inte utgör fel i Tjänsten.

5.4.      Fel som beror på Procyon skall avhjälpas av Procyon utan kostnad för Kunden.

5.5.      Om det visar sig att felet beror på Kunden är Kunden skyldig att ersätta Procyon för utfört arbete och övriga kostnader enligt gällande prislista.

5.6.      Har felavhjälpning inte kunnat ske senast fem (5) arbetsdagar efter det att Procyon erhållit anmälan om fel och svarar Procyon för felet, har Kunden rätt att erhålla avdrag på abonnemangsavgiften. Detta gäller inte om hinder enligt punkt 5.2 föreligger. Avdraget uppgår till ett belopp som motsvarar en (1) månads abonnemangsavgift. Ersättningen regleras genom avdrag på fakturan.

5.7.      Reklamation av Tjänsten sker till Procyons Kundtjänst.

 

6.       Användning av Tjänsten

6.1.      I den mån kundens användning skulle orsaka tekniska eller andra olägenheter för Procyon eller annan kund förbehåller sig Procyon rätten att begränsa överföringsvolymen alternativt stänga Tjänsten med omedelbar verkan enligt punkt 8.

6.2.      Kunden får inte skaffa sig obehörig åtkomst till anslutna nät och datorresurser, oavsett om dessa tillhör Procyon eller ej, eller obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i Procyons nät eller anslutna nät. Kunden får inte heller ta del av eller till utomstående vidarebefordra sådan information.

6.3.      Vidareförsäljning eller vidaredistribution av denna produkt till tredje man får ej ske.

6.4.      Server får ej anslutas om inte särskilt skriftligt avtal slutits mellan Kunden och Procyon.

 

7.       Ansvar för information mm

7.1.      Kunden är i förhållande till Procyon ensam ansvarig för den information som överförs och för de varor och/eller tjänster som erbjuds via Tjänsten över Internet.

7.2.      Kunden är följaktligen ansvarig för att upphovsrättslagen, personuppgiftslagen och andra svenska lagar följs och att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att samla in, lagra, bearbeta och sprida information.

7.3.      Procyon ansvarar inte för innehållet i den information som passerar genom anslutningen via Tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data, eller omständighet av liknande slag.

7.4.      Procyon är inte heller skadeståndsskyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i Kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information.

7.5.      Kunden får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Procyon eller annan. Kunden skall hålla Procyon skadelöst för krav riktade från tredje man mot Procyon på grund av Kundens användning av Tjänsten.

 

8.       Stängning av Tjänsten

8.1.      Procyon får med omedelbar verkan stänga eller begränsa Tjänsten om Kunden utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt. Med detta menas t ex att:

1.        sprida olaglig information samt begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk,

2.        utföra oönskade massutskick till e-postadresser, sk spam eller mailbombning och virus,

3.        ansluta otillåten utrustning eller utrustning som kan förorsaka skada, och

4.        på annat sätt använda Tjänsten så att avsevärda olägenheter uppstår för Procyon eller annan.

8.2.      Procyon får vidare stänga Tjänsten om:

1.        Kunden inte har vidtagit av Procyon begärd åtgärd t ex kopplat ur utrustning som stör nätet,

2.        Procyon inte medges möjlighet att undersöka utrustning som kan antas medföra väsentliga störningar för Procyon eller annan, samt

3.        överträdelse sker av de allmänna användningsrestriktionerna (punkt 6).

8.3.      Procyon får även stänga av Tjänsten i begränsad tid och/eller omfattning för det fall det föreligger omständigheter som utgör allvarligt hot eller olägenhet mot Procyon, Procyons verksamhet, Procyons kunder eller annan, och en sådan begränsande åtgärd anses vara nödvändig.

8.4.      Procyon får även stänga Tjänsten om Kunden inte inom angiven tid ställt begärd säkerhet eller Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid.

8.5.      Vid stängning får Procyon debitera kunden för resterande avgifter inom avtalsperioden. Procyon får även debitera Kunden övriga kostnader som orsakats av Kundens brott mot avtalet.

8.6.      Procyon har rätt att debitera återinkopplingsavgift om Tjänsten varit avstängd eller begränsad på grund av omständigheter angivna i ovanstående punkt 8 och Tjänsten återinkopplas. Avgift debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

 

9.       Avgifter och betalning

9.1.      Kunden är skyldig att betala avgifter för Tjänsten enligt vid var tid gällande prislista.

9.2.      Avgiftsändring får ske tidigast en (1) månad efter det att Kunden underrättats om sådan ändring. Om ändring av avgift meddelas under gällande bindningstid, har Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från ändringens ikraftträdande om ändringen är av väsentlig betydelse för Kunden. Uppsägning av avtal med bindningstid på grund av avgiftsändring skall göras senast fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

9.3.      Betalning sker mot faktura och skall fullgöras inom den tid som anges på fakturan.

9.4.      Är betalning inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från förfallodagen. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag.

9.5.      Procyon börjar debitera Tjänsten när installationen är färdig. Debitering påbörjas även om Kunden inte har installerat utrustning eller av annat skäl inte börjat nyttja Tjänsten.

 

10.    Kundens övriga åtagande

10.1.   Kunden är ansvarig för att lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av det.

10.2.   Misstänker kunden att lösenordet obehörigen kommit någon till kännedom skall Kunden omedelbart meddela Procyon. Kunden ansvarar för eventuellt utnyttjande av Tjänsten till dess att meddelandet kommit Procyon tillhanda. Procyon tillhandahåller på Kundens begäran nytt lösenord. För sådant lösenord utgår avgift enligt vid var tid gällande prislista.

10.3.   Nytt lösenord av annat  skäl kan erhållas mot avgift enligt vid var tid gällande prislista.

 

11.    Uppsägning

11.1.   Efter den inledande avtalsperioden (bindningstiden) kan Kunden eller Procyon när som helst säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.

11.2.   Om avtalet gäller för viss bindningstid får Kundens uppsägning verkan vid utgången av bindningstiden.

11.3.   Uppsägningen skall ske via epost till avslut@procyon.se.

 

12.    Ändring av avtalsvillkor mm

12.1.   Procyon har rätt att ändra villkor i detta avtal eller Tjänstens omfattning tre (3) månader efter det att Kunden underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller Tjänstens omfattning får dock ske en (1) månad efter det att Kunden underrättats.

12.2.   Information till Kunden om ändring av avgift, ändring av allmänna villkor eller ändring av omfattningen av eller den tekniska specifikationen av Tjänsten ges på Procyons hemsida (www.procyon.se). Information vid mer omfattande ändringar skickas dessutom med brev eller e-post till av Kunden anmäld adress eller e-postadress.

12.3.   Procyons åtaganden enligt detta avtal kan ändras med kortare varsel än som anges i punkt 12.1 till följd av förändringar av tillämplig lag.

 

13.    Skadestånd och ansvarsbegränsningar

13.1.   Kunden har, med de begränsningar som följer av dessa villkor, rätt till ersättning för direkt skada som Procyon, eller någon för vilken Procyon svarar, förorsakat Kunden genom vårdslöshet. Med direkt skada avses skäliga och verifierade merutgifter som Kunden orsakats.

13.2.   För rätt till skadestånd erfordras vidare att Kunden framställer krav på skadestånd inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Sker inte detta förlorar Kunden rätten att göra gällande krav på skadestånd. Skälig tid är normalt fyra (4) veckor.

13.3.   Procyon  ansvarar inte för indirekt skada. Med indirekt skada avses t ex förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelser mod tredje man eller utebliven nytta av avtal.

13.4.   Ersättning enligt punkterna 13.1 och 13.2 är begränsad till 3 månadsavgifter per 12 månadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft.

13.5.   Procyon ansvarar inte för ersättning mot Kunden, om Procyon ej medges tillgängilighet i nätet.

 

14.    Force Majeure

Ersättning för skada enligt punkt 13 föreligger inte om försening, obrukbarhet eller skadan beror på en omständighet utanför Procyons kontroll vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t ex skada som tillfogats Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Procyons personal eller inte), olyckshändelser, krig, blixtnedslag, brand, explosion, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan för vilken Procyon inte svarar.

 


15.    Tvist

Uppkommer tvist mellan Kunden och Procyon skall parterna i första hand förhandla och försöka nå en överenskommelse. Om parterna ej kan enas skall tvisten avgöras vid allmän domstol.

 

16.    Ikraftträdande

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2011-05-01 och ersätter tidigare gällande villkor.